Sylabus predmetu T15-0157-I - Poľnohospodárska technika (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0157-I
Názov predmetu: Poľnohospodárska technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 5
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z terminológie mechanizácie rastlinnej výroby v jazyku anglickom.
Stručná osnova predmetu:
Predmet poskytne základné poznatky potrebnej pre vyjadrovanie technologických a technických problémov v jazyku anglickom so zameraním na oblasť rastlinnej výroby.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. Srivastava et al. 2006. Engineering Principles of Agricultural Machines
2. ASABE Standards. 2005

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Jana Galambošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Koloman Krištof, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: