Sylabus predmetu T15-0124-I - Projektovanie výrobných systémov (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0124-I
Názov predmetu: Projektovanie výrobných systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: automobilové dopravné systémy - inžiniersky (povinný), 3. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinný), 3. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinný), 3. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinný), 3. semester
poľnohospodárska technika - inžiniersky (povinný), 3. semester
prevádzka dopravných strojov a zariadení - inžiniersky (povinný), 5. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 3. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 3. semester
technika pre biosystémy - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študenti priebežne pracujú na téme zadaného projektu. Na konci semestra každý prezentuje výsledky svojej práce - predpoklad na udelenie zápočtu.
Priebežná kontrola prípravy na cvičenia. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent zvládne základné princípy tvorby projektov výrobnej činnosti. Bude schopný navrhnúť vhodný typ priestorovej štruktúry, spracovať kapacitné výpočty, pripraviť priestorové riešenie a spracovať ekonomické parametre projektu. Študent sa naučí využívať rozhodovacie procedúry a metódy technicko-ekonomických analýz v oblasti prípravy projektov výrobných systémov.
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy projektovania výrobných systémov z pohľadu systémového prístupu. Princípy projektovania moderných výrobných systémov.
Materiálový tok vo výrobnom systéme. Analýza materiálového toku. Postupový graf výroby. Materiálový tok v poľnohospodárstve. Optimalizácia prepravných výkonov. Postupový graf výroby.
Kapacitné výpočty -- základné pojmy, rozdelenie, použitie kapacitných výpočtov. Výpočet potreby strojov, výpočet výrobnej plochy. Takt výroby, rytmus práce linky.
Priestorová štruktúra usporiadania prvkovo výrobnom systéme. Technologické, predmetné, bunkové usporiadanie výroby.
Výber kľúčového prvku VS -- viackriteriálne metódy výberu.
Pohyb pracovníkov v priestorových štruktúrach. Segmentácia výroby. Vizualizácia procesov na pracovisku. Moderné prvky organizácie výrobného procesu využívané v projektovaní VS.
Modelovanie priestorovej štruktúry prvkov vo výrobnom. Názorné modely, formálne modely, kooperácia medzi pracoviskami. Grafické a analytické metódy. Simulácia výrobných systémov. Fraktálový podnik. Štíhla výroba.
Kalkulácie nákladov na prevádzku výrobných systémov. Stanovenie návratnosti investícií do výrobného systému. Analytické metódy posudzovania kvality projektov. Analýza operačného priestoru, analýza citlivosti, analýza rizika.
Tvorby projektov podnikateľských stratégii so strojovou technikou. Ekonomická výhodnosť foriem vlastníctva strojov, návrh potreby a štruktúry strojov, princíp a stratégie obnovy strojov. Čas používania strojov. Úbytok hodnoty strojov. Zúročenie vlastného kapitálu.
Príprava a následnosť jednotlivých krokov pri projektovaní VS. Etapa projektovej práce. Projektovanie priestorových úprav výrobných priestorov -- základné pojmy, projektová a inžinierska činnosť, legislatíva. Požiadavky na projektovú prípravu. Projektová dokumentácia.
Miesto a úloha informácií v procese projektovania. Klasifikácia znalostí. Princípy komunikačného a informačného systému. Expertný systém. Geografický informačný systém. Informačné systémy využívané v poľnohospodárskej výrobe -- presné poľnohospodárstvo, GIS, DPZ, navigačné a monitorovacie systémy.
Ergonomické aspekty projektovania výrobných systémov. Základné pojmy. Aplikácia výsledkov do oblasti výrobných systémov. Riešenie pracovísk -- postupy -- metódy. Digitálny podnik, softvérová podpora.
Projektové riadenie výrobných systémov. Projekt zmien -- priestor na použitie, dopady, metódy. Požiadavky na tímové vedenie pracovníkov. Životný cyklus projektu. Softvérová podpora. Certifikácia. Medzinárodné organizácie -- činnosť, úlohy.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Demo. M. 2011. Projektovanie udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajinnom priestore. Nitra: SPU, 2011, 663 s. ISBN 978-80-552-0547-2
Košturiak, J. et al. : Projektovanie výrobných systémov pre 21. storočie. Žilina: IPA Slovakia, 2003, ISBN 80-7100-533-3
Kováč, M. - Buda,J. - Šimšík, D.1991. Projektovanie výrobných systémov. Bratislava : Alfa, 1991, 255 s. ISBN 80-05-0709-4
Rataj, V. 2005. Projektovanie výrobných systémov – Výpočty a analýzy. Nitra: SPU, 2005, 120 s., ISBN 80-8069-609-8
Zelenka, A. - Král, M. 1995. Projektování výrobních systémů. Praha : ČVUT, 1995, 365 s. ISBN 80-01-01302-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 624

ABCDEFX
13,8 %14,9 %20,2 %15,4 %25,3 %10,4 %
Vyučujúci : doc. Ing. Jana Galambošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: