Sylabus předmětu T15-0125-I - Regionálna bioenergetika (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0125-I
Názov predmetu: Regionálna bioenergetika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 5
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca, semestrálny projekt
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky o obnoviteľných energetických zdrojoch na bližšie stanovenom území - regióne.
Stručná osnova predmetu:
Predmet poskytuje základné poznatky z problematiky obnoviteľných zdrojov energie. Dominuje biomasa ako energetický zdroj v regióne. Preberajú sa predpoklady rozvoja regionálnej bioenergetiky po stránke technickej a technologickej.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. Zelená energia, riešenie pre budúcnosť, MAGA, J. a kol., 2010
2. Využitie rastlinnej a drevnej biomasy na výrobu tepla, MAGA, J. a kol., 2010
3. Komplexný model využitia biomasy na energetické účely, MAGA, J. a kol. 2008
4.Mechanizácia výroby a využitia biomasy, PISZCZALKA, J. - MAGA, J., 2006;
5.Biomasa ako zdroj obnoviteľnej energie, MAGA, J. - PISZCZALKA, J., 2006;
6.Hančarova D.: Rostlinné oleje jako palivo pro spalovací motory. Praha: Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, 1992.
7.Křepelka V.: Využití bioetanolu jako paliva v zemědělství, Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997, ISBN: 80-86153-34-7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 66

ABCDEFX
3,0 %16,7 %18,2 %27,3 %34,8 %0 %
Vyučujúci : Ing. Miroslav Macák, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Juraj Maga, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Juraj Maga, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: