Sylabus predmetu T15-0129-I - Riadenie prevádzky strojov (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0129-I
Názov predmetu: Riadenie prevádzky strojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinný), 3. semester
poľnohospodárska technika - inžiniersky (povinný), 3. semester
technika pre biosystémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežná kontrola prípravy na cvičenia. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent zvládne základné princípy plánovania nasadenia a riadenia prevádzky strojov v poľnohospodárskych výrobných systémoch. Pochopí základné princípy operatívneho riadenia prevádzky strojov na rôznych rozlišovacích úrovniach (strojová súprava, strojová linka, technologická linka, STP). Získa prehľad o základných princípoch hodnotenia efektívnosti prevádzky strojov.
Stručná osnova predmetu:
Riadenie, obecný model riadenia. Strojová technika ako objekt riadenia. Teoretické základy organizácie a riadenia výrobných procesov. Špecifické faktory riadenia prevádzky strojov v poľnohospodárstve. Efektívnosť prevádzky techniky vo výrobnom procese. Riadenie obsluhy výroby. Riadenie manipulačných procesov vo výrobe. Operatívne plánovanie a riadenie. Matematicko-štatistické metódy v operatívnom plánovaní a riadení. Normatívna základňa pre organizáciu a riadenie prevádzky strojov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ĎUĎÁK, J. Riadenie prevádzky strojov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 216 s. ISBN 978-80-552-1616-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 48

ABCDEFX
6,3 %6,3 %33,3 %20,8 %20,8 %12,5 %
Vyučujúci : doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 17. 1. 2020
Schválil: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 17. 01. 2020.

Typ výstupu: