Course syllabus T15-0072-B - Technická mechanika (TF - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0072-B
Názov predmetu: Technická mechanika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 3. semester
prevádzka dopravných a manipulačných strojov - bakalársky (povinný), 3. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 3. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinný), 3. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude semestrálna práca (20 bodov) a individuálny projekt (20 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (ústna) za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na 79%, na hodnotenie D najmenej na 72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o základných princípoch mechaniky tuhého telesa tak, aby dokázal tvorivým spôsobom myslieť a popísať mechanické javy. Použitím základných axióm a zákonov mechaniky je schopný javy kvalitatívne aj kvantitatívne opísať a dokáže získané vedomosti aplikovať pri riešení konkrétnych úloh technickej praxe.
Stručná osnova predmetu:
Základný rozsah technickej mechaniky. Obsahuje základnú statiku, Newtonové zákony, dynamiku, rovinnú kinematiku a úvod do mechaniky tuhých telies. Základné princípy sú vyložené v príkladoch z technickej praxe.
1. Sila ako vektor. Zložky sily. Druhy síl. Dvojica síl. Sila a dvojica.
2. Rovinné sústavy síl. Výsledné nahradenie a podmienky rovnováhy.
3. Statika viazaného telesa. Rovnováha telesa v rovine. Väzby.
4. Rovinné sústavy telies nepohyblivé a mechanizmy. Určovanie väzbových reakcií a rovnovážnych síl.
5. Prútové sústavy. Metódy riešenia osových síl.
6. Úvod do rovnováhy bodu a telesa v priestore. Reálne väzby.
7. Kinematika bodu. Kinematika rovinného pohybu tuhého telesa.
8. Kinematika rovinných sústav telies. Súčasný pohyb bodu a telesa v rovine.
9. Grafická kinematika kulisových mechanizmov. Mechanizmy s ozubenými kolesami.
10. Vektorová dynamika hmotného bodu.
11. Dynamika dokonale tuhého telesa v rovine. Metódy zostavovania pohybových rovníc.
12. Dynamika rovinných sústav telies.
13. Základy kmitavých pohybov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KUČERA, M. Technická mechanika. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 247 s. ISBN 978-80-552-2093-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 511

ABCDEFX
2,9 %3,3 %9,0 %9,6 %56,6 %18,6 %
Vyučujúci : doc. Ing. Marian Kučera, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Dušan Páleš, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 16. 1. 2020
Schválil: doc. Ing. Marian Kučera, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 16. 01. 2020.

Type of output: