Sylabus předmětu T15-0051-B - Technické meranie (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
T15-0051-B
Názov predmetu:
Technické meranie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: (Elektrotechnika alebo teraz Elektrotechnika)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška prebieha ústnou a písomnou formou. Obsahom skúšky je odprednášaná a odcvičená látka doplnená samo štúdiom odporúčanej literatúry. Na skúške musí študent preukázať svoje vedomosti písomnou formou správnymi odpoveďami na 20 základných otázok. Celkové hodnotenie študenta môže skúšajúci spresniť na základe ústnych odpovedí na doplňujúce otázky prípadne na základe riešenia praktických úloh.
Študent môže získať na skúške maximálne 70 bodov (70%) a 30 bodov (30%) za správne vyhotovené laboratórne protokoly. Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%, na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na 79%, na hodnotenie D najmenej na 72%, na hodnotenie E najmenej na 64%. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu Technické meranie je zoznámiť študentov s normami a funkciami meracej techniky, princípmi a metódami merania rôznych fyzikálnych veličín. Študentom taktiež poskytne základné informácie o snímaní, úprave, spracovaní, zázname i zobrazovaní meraných veličín so zdôraznením narastajúceho významu číslicovej techniky a zvlášť počítačovej techniky. Absolvent predmetu porozumie princípom merania fyzikálnych veličín, dokáže aplikovať poznatky pri návrhu meracích sústav. Dokáže riešiť praktické úlohy z oblasti merania. Dokáže identifikovať a analyzovať chyby merania. Získané hodnoty dokáže spracovať, vyhodnotiť a archivovať.
Stručná osnova predmetu:
Teoretické základy merania. Formy a vlastnosti meracích signálov. Stavba a spôsob činnosti analógových a číslicových meracích prístrojov. Využitie číslicových počítačov na meranie a analýzu nameraných údajov. Meracie ústredne.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Brachtýr, B. :Technické meranie, www.keatm.szm.com
Hofmann,D.:Priemyselná meracia technika, Alfa Bratislava ,1988
Mikleš,M.:Metrológia, TÚ Zvolen , 1996

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 141

A
B
C
D
E
FX
7,1 %
11,3 %
22,7 %
25,5 %
29,8 %
3,6 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Ladislav Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: