Sylabus předmětu T15-0131-I - Technika pre parkové úpravy (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0131-I
Názov predmetu: Technika pre parkové úpravy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
poľnohospodárska technika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie vedomostí študentov formu konzultácií v rámci seminárov. Priebežná kontrola prípravy na cvičenia. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent zvládne základné princípy konštrukčného riešenia "malej" mechanizácie. Pochopí zásady jej efektívnej prevádzky pri udržiavaní parkovej zelene.
Stručná osnova predmetu:
Význam zelene v urbanizovanom prostredí, technické prostriedky na zemné práce a úpravu terénu. Mechanizácia prípravy pôdy, sejby, hnojenia, kosenia a obnovovania trávnych porastov. Zariadenia na zavlažovanie. Špeciálne parkové zariadenia. Skladovanie techniky, údržba a opravy strojov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
PÁLTIK, J. -- FINDURA, P. -- POLC, M. Stroje pre rastlinnú výrobu: obrábanie pôdy, sejba. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 241 s. ISBN 80-8069-547-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 17. 1. 2020
Schválil: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 17. 01. 2020.

Typ výstupu: