Sylabus predmetu T15-0132-I - Technika pre pestovanie plodín (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0132-I
Názov predmetu: Technika pre pestovanie plodín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: poľnohospodárska technika - inžiniersky (povinný), 1. semester
technika pre biosystémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežná kontrola prípravy na cvičenia
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nové poznatky z problematiky strojov a technológií na obrábanie pôdy, sejbu, sadenie, hnojenie, ochranu rastlín a zber cukrovej repy.
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na základy konštrukcie, technológie práce a základné teoretické výpočty súvisiace s technologickými parametrami strojov na základné spracovanie pôdy, hnojenie, sejbu, sadenie, medziriadkové spracovanie pôdy, ochranu rastlín a zber repy.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
(Praktické spracovanie pôdy), Frankfurt (Main), DLG-Verlag 1995.
1. Neubauer akol.: Stroje pro rastlinnou výrobu, SZN Praha, 1989,
2. Estler,M.-Knittel,H.: Praktische Boden-bearbeitung
3. Páltik, J.a kol.: Stroje pre rastlinnú výrobu. Nitra: 2003, 241 s., ISBN 80-8069-200-9
4. Páltik, J.a kol.: Poľnohospodárske stroje. Nitra:2007, 190s., ISBN 80-8069-777-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 101

ABCDEFX
5,0 %10,9 %24,8 %14,9 %44,4 %0 %
Vyučujúci : prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Juraj Maga, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Juraj Maga, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: