Sylabus predmetu T15-0134-B - Technika pre vinohradníctvo a vinárstvo (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0134-B
Názov predmetu: Technika pre vinohradníctvo a vinárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: vinárstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú zadávané seminárne práce. V závere semestra študenti aktívne odprezentujú vypracované témy. Záverečná písomná skúška bude za 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
V danom predmete študent získa poznatky o technike, ktorá sa používa vo vinohradníctve. Získa základné poznatky o rozdelení strojovej techniky a o ich minimálnej výkonnosti. Študent je schopný naplánovať a navrhovať postupnosť prác vo vinohradníctve a navrhnúť správne mechanizačné prostriedky. Dokáže navrhnúť postupnosť a dôslednosť prác pre výrobu vína a zaradiť a v tejto sfére správnu strojovú techniku.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do predmetu. Základné pojmy. Aplikovaná technika vo vinohradníctve. Technologické postupy vo vinohradníctve. Rozdelenie strojovej techniky a minimálna potrebná výkonnosť. Zber hrozna. Technika na zber a dopravu. Mechanizačné prostriedky pre prípravu pôdy. Výsadba vinice. Mechanizačné prostriedky pri stavbe konštrukcie. Technika pre lisovanie hrozna. Technika na filtráciu vína.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JOBBÁGY, J. -- FINDURA, P. Mechanizácia vinárstva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 165 s. ISBN 978-80-552-0996-8 (brož.).
JOBBÁGY, J. -- SLÁDEČEK, T. Súčasné trendy v mechanizácii vinárstva. In Roľnícke noviny. 83, (2012), s. 25. ISBN 0231– 6617.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje len v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 27

ABCDEFX
3,7 %14,8 %40,7 %29,6 %11,2 %0 %
Vyučujúci : Ing. Martin Dočkalik (cvičiaci)
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: