Sylabus predmetu T15-0135-B - Technika pre výrobu a spracovanie biomasy (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0135-B
Názov predmetu: Technika pre výrobu a spracovanie biomasy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
technika pre biosystémy - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
technika pre odpadové hospodárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárne práce
Výsledky vzdelávania:
Študent má získať základné poznatky o strojoch, zariadeniach a technologických linkách na zakladanie, ošetrovanie, zber i pozberovú úpravu biomasy účelovo pestovanej i odpadovej, pre energetické využitie.
Stručná osnova predmetu:
Predmet je orientovaný na základy, konštrukcie a technológie práce strojov i zariadení na obrábanie pôdy, sejbu a sadenie, zavlažovanie, ošetrovanie a ochranu počas vegetácie, zber a pozberovú úpravu účelovo pestovanej i odpadovej biomasy. Spôsoby využívania biomasy. Technológie a technika pre zušľachťovanie biomasy na energetické využitie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Časopis: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve
Maga, J.: Komplexný model využitia biomasy na energetické účely, 2008
Neubauer, K.: Stroje pro rostlinnou výrobu, SZN Praha , 1989
Páltik, J. a kol.: Poľnohospodárske stroje (Skúšanie, konštrukcia, použitie), 2007
Páltik, J. a kol.: Stroje pre rastlinnú výrobu (Obrábanie pôdy a sejba), 2003

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 57

ABCDEFX
1,8 %8,8 %43,9 %17,5 %28,0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Juraj Maga, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Juraj Maga, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: