Sylabus předmětu T15-0136-I - Technika pre zavlažovanie a odvodňovanie (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0136-I
Názov predmetu: Technika pre zavlažovanie a odvodňovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: poľnohospodárska technika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú zadávané seminárne práce. V závere semestra študenti aktívne odprezentujú vypracované témy. Záverečná písomná skúška bude za 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o jednotlivých spôsoboch realizácie zúrodňovacích prác, oboznámi sa s technologickými, konštrukčnými poznatkami zemných a závlahových strojov. Pochopí vzťah medzi základnými agrofyzikálnymi vlastnosťami pôdy, rastliny a spôsobom nasadenia príslušnej techniky. Absolvent predmetu je schopný vypočítať potrebu strojov a ich optimálne nasadenie do výrobného procesu. Absolvent dokáže navrhnúť konkrétny závlahový stroj do poľných podmienok a dokáže stanoviť závlahové množstvo a závlahovú dávku.
Stručná osnova predmetu:
Technológia a mechanizácia regulácie vodného režimu. Základy a princípy odvodňovania. Odvodňovanie drenážou. Odvodňovanie priekopou. Zariadenia na odvodňovanie. Spôsoby a druhy závlah. Mechanizácia zavlažovania. Pásové zavlažovače. Širokozáberové zavlažovače. Úsporné technológie závlah. Údržba melioračných zariadení. Rekultivačné zásahy. Energetické zdroje pre závlahu. Ekonomická efektívnosť závlah.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JOBBÁGY, J. -- KRIŠTOF, K. -- BÁREK, V. Meliorácie v poľnohospodárstve: vlastnosti pôdy, odvodňovanie a zavlažovanie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. 253 s. ISBN 978-80-552-1676-8.
SIMONÍK, J. -- RŮŽIČKA, M. -- JOBBÁGY, J. Stroje pre zemné a melioračné práce. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 202 s. ISBN 978-80-552-0251-8.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 104

ABCDEFX
3,8 %18,3 %39,4 %25,0 %12,5 %1,0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: