Sylabus predmetu T15-0138-B - Technika v agrokomplexe (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0138-B
Názov predmetu: Technika v agrokomplexe
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: ekonomika podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
manažment podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra študenti prezentujú semestrálne práce. Skúška je 100 bodová. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné znalosti o technike v agrokomplexe. Na základe toho bude vedieť riešiť rozhodujúce otázky jej využitia vo všetkých formách poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch. Zvládne výmenu a nákup poľnohospodárskej techniky z hľadiska nákladových položiek a jej ekonomickej efektívnosti.
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu sú základné znalosti o mechanizácii poľnohospodárskej výroby, energetike, mechanizácii rastlinnej výroby, mechanizácii živočíšnej výroby a prevádzkovej spoľahlivosti strojov. Učí zvládnuť stroje v agrokomplexe, ich techniku a technológiu v poľnohospodárskej praxi. Riešiť technicko-ekonomickú efektívnosť využitia poľnohospodárskej techniky, jej nákup a obnovu. Podporuje ekonomické myslenie v poznaní vstupných nákladov do výroby cestou poľnohospodárskej techniky.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FRANČÁK, J. -- MIHINA, Š. -- ANGELOVIČ, M. -- GÁLIK, R. -- KORENKO, M. -- SIMONÍK, J. -- BOTTO, Ľ. -- JOBBÁGY, J. -- ŽITŇÁK, M. Technika v agrokomplexe. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 195 s. ISBN 978-80-552-0777-3.
PÁLTIK, J. -- FINDURA, P. -- POLC, M. Stroje pre rastlinnú výrobu: obrábanie pôdy, sejba. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 241 s. ISBN 80-8069-547-4.
FINDURA, P. -- JOBBÁGY, J. -- VOZÁROVÁ, V. -- BOŽIKOVÁ, M. -- KOVALYŠYN, S J. Stroje pre rastlinnú výrobu: technika pre chemickú ochranu rastlín a zavlažovanie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 113 s. ISBN 978-80-552-1124-4.
ANGELOVIČ, M. -- JOBBÁGY, J. -- FINDURA, P. Technika v biosystémoch. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 207 s. ISBN 978-80-552-2065-9.

Odporúčaná:
Macák-Maga-Žitňák-Galambošová: Obilné kombajny. 1.vyd.Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. 248 s. ISBN 978-80-552-215211

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 363

ABCDEFX
2,2 %0,8 %4,4 %5,0 %87,6 %0 %
Vyučujúci : Ing. Štefan Boďo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Ana Hauliková (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Koloman Krištof, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 17. 1. 2020
Schválil: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 17. 01. 2020.

Typ výstupu: