Sylabus predmetu T15-0066-B - Teoretické základy technických disciplín (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0066-B
Názov predmetu: Teoretické základy technických disciplín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: automobilová doprava - bakalársky (povinný), 1. semester
automobilová doprava - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 1. semester
prevádzka dopravných a manipulačných strojov - bakalársky (povinný), 1. semester
technika pre biosystémy - bakalársky (povinný), 1. semester
technika pre odpadové hospodárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 3 písomné testy, každý za 8 bodov a študenti vypracujú 4 domáce zadania, každé za 4 body. V rámci záverečnej písomnej skúšky môže študent získať 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získa prehľad teoretických základov z matematiky a fyziky nevyhnutných pre zvládnutie predmetov aplikovaných na podmienky technickej praxe. Pochopí vzájomné súvislosti medzi matematickými, fyzikálnymi a technickými disciplínami. Nadobudne praktické zručnosti vo výpočtovom riešení rozširujúcich matematicko-fyzikálnych a technických problémov, čo preukáže tematickým spracovaním domácich zadaní,
Absolvent predmetu dokáže riešiť matematické a fyzikálne problémy, absolvent dokáže riešiť matematické úlohy s využitím integrálneho a diferenciálneho počtu a vie ich aplikovať pri riešení praktických úloh.
Stručná osnova predmetu:
Elementárne základy aritmetiky a algebry, Goniometria, Analytická geometria v rovine a rovinné krivky, Analytická geometria v priestore - sústavy súradníc, Vektorová algebra, Postupnosti a rady, Limita, výpočet limít, Derivácia - vzorce, výpočet derivácií, Funkcia dvoch a viacerých premenných - parciálna derivácia, Integrálny počet funkcie jednej premennej - neurčitý integrál, určitý integrál - integračné metódy, Integrálny počet funkcií dvoch a viacerých premenných: dvojitý integrál, plošné integrály, Diferenciálne rovnice: základné pojmy a metódy riešenia, Vektorová analýza. Praktické aplikácie uvedeného matematického aparátu v technickej praxi.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Hajko, V. a kol. 1988. Fyzika v príkladoch. Alfa Bratislava 1988. 592 s.
Kvasnica, Jozef. Matematický aparát fyziky. Vyd. 2., Praha: Academia, 1997. 383 s. ISBN 80-200-0088-7.
Poznámky z prednášok a cvičení. Študijné materiály zverejňované na dokumentovom serveri predmetu.
Schwartz, L. Matematické metody ve fyzice. SNTL Praha 1982. 358 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 994

ABCDEFX
11,4 %10,3 %16,6 %18,8 %34,7 %8,2 %
Vyučujúci : Ing. Matúš Bilčík (cvičiaci)
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Ján Csillag, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Daniela Kunecová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Ana Petrović, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 8. 8. 2019
Schválil: doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 08. 08. 2019.

Typ výstupu: