Sylabus předmětu T15-0008-B - Úvod do štúdia (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0008-B
Názov predmetu: Úvod do štúdia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 1
Odporúčaný semester: automobilová doprava - bakalársky (povinný), 1. semester
automobilová doprava - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 1. semester
prevádzka dopravných a manipulačných strojov - bakalársky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 1. semester
technika pre biosystémy - bakalársky (povinný), 1. semester
technika pre odpadové hospodárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
iné
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť základné informácie o štúdiu, ktoré pomôžu študentom prijatým na štúdium ľahšie sa adaptovať na vysokoškolský systém štúdia a využívať možnosti, ktoré SPU poskytuje svojim študentom.
Stručná osnova predmetu:
Informácie o systéme štúdia na univerzite a vlastnej fakulte, o možnostiach štúdia v zahraničí, vedeckej činnosti, knižničných službách, počítačovej sieti a záujmovej činnosti v oblasti kultúry a športu, aktuálne otázky protidrogovej a enviromentálnej výchovy, biologickej bezpečnosti, morálky a kultúry správania vysokoškolského študenta, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilná ochrana.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
GÁLOVÁ, Z. -- TRAKOVICKÁ, A. -- REPISKÝ, J. -- GÁLIK, R. -- FRANČÁKOVÁ, H. -- HALÁSZOVÁ, K. -- JARÁBKOVÁ, J. -- HORSKÁ, E. -- MANDA, V. -- JUREKOVÁ, Z. -- BELLÉROVÁ, B. -- ŠKROVINA, P. -- PAŠKA, I. -- POTOKOVÁ, K. -- JANKO, I. -- KOPRDA, Š. -- PIECKA, M. Úvod do vysokoškolského štúdia. 9. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 115 s. ISBN 978-80-552-0616-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1058

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Katarína Kollárová, PhD. (prednášajúci)
Štefan Koprda (prednášajúci)
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Peter Kuchar, PhD. (prednášajúci)
Mgr. Mária Urbanová (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 8. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 08. 08. 2019.

Typ výstupu: