Sylabus predmetu T15-0140-B - Výrobné systémy pre rastlinnú výrobu (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0140-B
Názov predmetu: Výrobné systémy pre rastlinnú výrobu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test s hodnotením do 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky o technickom a technologickom zabezpečení mechanizovaných výrobných systémov zameraných na produkciu komodít rastlinného pôvodu. Pochopí vzťahy vo vnútornej štruktúre výrobných systémov a procesy, ktorými sa zabezpečuje výroba rastlinných komodít. Je schopný usmerňovať technickú, technologickú a ekonomickú funkciu výrobných systémov pri rešpektovaní environmentálnych podmienok.
Vzdelávacie výsledky - absolvent predmetu je schopný identifikovať jednotlivé výrobné systémy využívané v rastlinnej výrobe a v oblasti spracovania biologicky rozložiteľných odpadov z pohľadu použitých strojov, technológií a kvality výsledného produktu.
Stručná osnova predmetu:
Klasifíkácia výrobných systémov v rastlinnej výrobe. Systém výroby obilnín, olejnín a strukovín. Systém pozberového spracovania a skladovania zrnín. Systém výroby a pozberového spracovania zemiakov. Systém výroby cukrovej repy. Systém výroby ovocia a jeho prvotného spracovania. Systém výroby zeleniny. systém výroby bionafty na báze repkového oleja. Systém spracovania odpadov rastlinného pôvodu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
PEART, R.M.: Agricultural systems modelling and simulation. Marcel Decker Inc., New York, 1998, 696 s.
SRIVASTAVA, A.K. - GOERING, C. E. - ROHRBACH, R.P.:Engineering principles of agricultural machines. ASAE St. Joseph, 1993, 601 s.;
STOUT B.A.: Plant production engineering . CIGR Handbook of agricultural engineering. Volume III, ASAE, 1999, 632 s;

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 34

ABCDEFX
20,6 %8,8 %17,6 %17,6 %35,4 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Jana Galambošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Miroslav Macák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dátum poslednej zmeny: 8. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Jana Galambošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 08. 04. 2019.

Typ výstupu: