Sylabus predmetu T15-0053-B - Základy informatiky (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
T15-0053-B
Názov predmetu:
Základy informatiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
15 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 1. semester
automobilová doprava - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra písomný test (20 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (ústna) za 80 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%, na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na 79%, na hodnotenie D najmenej na 72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov základom informatiky,konštrukcií a spôsobu práce počítačov. Absolvent predmetu porozumie základom informatiky, hardvéru a softvéru. Dokáže riešiť číselné sústavy, Booleovu algebru a logiku. Dokáže aplikovať poznatky vyplývajúce z princípov činnosti hardvéru. Dokáže analyzovať činnosť operačného systému. Získané poznatky aplikuje pri virtualizovaných PC.
Stručná osnova predmetu:
Základy informatiky, číselné sústavy, Boolova algebra a boolovské funkcie, Karnaughove mapy. Hlavné časti osobných počítačov PC, NB - procesorové jednotky, pamäte, monitory, klávesnice, tlačiarne. Spôsob činnosti počítača PC. Operačný systém, Virtualizovanie PC
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PALKOVÁ, Z. -- HENNYEYOVÁ, K. -- OKENKA, I. Informatika a informačné technológie. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 252 s. ISBN 978-80-552-0113-9.
OKENKA, I. -- PALKOVÁ, Z. -- PAP, M. Základy informatiky: multimediálna učebnica ver. 1.2. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2005), ISBN 80-8069-591-1.

Odporúčaná:
HORÁK J.:2007, Hardware, Computer press, 2007, 360 s., ISBN 8025117413
internetové strnky: www.virtualbox.org
ROUBAL P.: 2010 Informatika a výpočetní technika pro střední školy (Praktická učebnice), Computer press, 2010, 112 s., ISBN 9788025132272
ROUBAL P.: 2010 Informatika a výpočetní technika pro střední školy (Teoretická učebnice), Computer press, 2010, 104 s., ISBN 9788025132289

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 392

A
B
C
D
E
FX
39,0 %11,2 %13,3 %11,5 %
24,2 %
0,8 %
Vyučujúci :
Ing. František Adamovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 8. 8. 2019
Schválil:
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 08. 08. 2019.

Typ výstupu: