Sylabus predmetu Z15-0068-I - Aplikácie GIS (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0068-I
Názov predmetu: Aplikácie GIS
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
nie je
Výsledky vzdelávania:
Študent získa zručnosti pri tvorbe a spracovaní geodát. Je schopný samostatne spracovať projekt v GIS pre rôzne oblasti v plánovaní krajinného priestoru a manažmente prírodných zdrojov.
Stručná osnova predmetu:
Aplikácie GIS v manažmente pôdy a vody v krajine. Projekty: druhotná štruktúra krajiny, tvorba pôdnych tematických máp, mapa erózneho odnosu a povrchového odtoku. Vstup priestorových údajov, vytvorenie a používanie atribútovej databázy, integrovaná analýza priestorových a atribútových dát. Výstup údajov, mapová kompozícia.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠINKA, K. -- MUCHOVÁ, Z. -- KONC, Ľ. Aplikácie geografických informačných systémov v pozemkových úpravách. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 250 s. ISBN 978-80-552-1128-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 214

AB
C
DE
FX
16,4 %
29,4 %
24,8 %
12,1 %
17,3 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Jozef Halva, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Karol Šinka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil:
Ing. Karol Šinka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: