Sylabus predmetu Z15-0135-B - Ateliér parkovej tvorby (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0135-B
Názov predmetu: Ateliér parkovej tvorby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 8
Odporúčaný semester: krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priestorové a kompozičné riešenia modelových zadaní. Vypracovanie semestrálnej práce, návrhové štúdie.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne vedomosti z priestorovo-kompozičných a fytoekologických predpokladov pre tvorbu plôch kultúrnej zelene v sídlach. Oboznámi sa so zásadami, špecifickými kritériami a štandardami tvorby zelene v urbanizovanom prostredí. Predmet atraktívnou a tvorivou formou oboznamuje študenta s východiskami, cieľmi, nástrojmi, prostriedkami a materiálmi pre parkovú tvorbu.
Stručná osnova predmetu:
Teória tvorby plôch kultúrnej zelene v súčinnosti biologických a ekologických disciplín. Kompozičné princípy navrhovania a uplatnenia sadovnícko-architektonických úprav, základy estetiky a kompozície v záhradnej architektúre. Osobitosti sadovníckej kompozície, formy poriadku, záujmové a psychologické aspekty tvorby priestranstiev. Práca s vlastnosťami biologických, technických a architektonických prvkov pri vytváraní či revitalizácii plôch kultúrnej zelene.
Klasifikácia plôch zelene v intravilánoch sídiel a ich záujmovom území. Zásady tvorby verejných priestranstiev v zastavanom území (mestské parky, centrálne mestské zóny, zeleň objektov občianskej vybavenosti, uličné trakty, otvorené plochy kultúrnej zelene), vyhradenej zelene (školské zariadenia, nemocnice, sanatória, kúpele, pietne areály,...),obytnej zelene (plochy hromadnej bytovej výstavby, súkromné záhrady),zeleň zariadení voľného času, detské ihriská, športoviská.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SUPUKA, J. -- FERIANCOVÁ, Ľ. -- BARUSZOVÁ, M. -- BIHUŇOVÁ, M. -- ČITÁRY, I. -- DOBRUCKÁ, A. -- FINKA, M. -- FLÓRIŠ, R. -- GAŽOVÁ, D. -- HALAJOVÁ, D. -- HREBÍKOVÁ, D. -- KUBIŠTA, R. -- KUCZMAN, G. -- LAUROVÁ, S. -- MORAVČÍK, Ľ. -- OBOŇOVÁ, M. -- RÓZOVÁ, Z. -- ŠTĚPÁNKOVÁ, R. -- ŠTRBA, B. -- TOMAŠKO, I. Vegetačné štruktúry v sídlach: parky a záhrady. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 499 s. ISBN 978-80-552-0067-5.
RÓZOVÁ, Z. -- HALAJOVÁ, D. Parková tvorba. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. 131 s. ISBN 80-8069-103-7.
FERIANCOVÁ, Ľ. Tvorba parkov ako náhrada za prirodzené prostredie = Park composition as replacement of natural environment. In Kolokvium krajinárskych katedier : 4. ekologické dni. Banská Štiavnica: SEKOS, 2003, ISBN 80-968901-2-3.

Odporúčaná:
Bell,S.: Elements of visual design in the landscape. Spon press, London, 2004, 196p.
Brookes, J., 1992: Najväčšia kniha o záhrade. Bratislava Ikar, ISBN 80-7181-032-0, 351 s.
Holden, R.: New Landscape Design. Architectural press, London, 2003, ISBN 07-506-7700-7, 192p.
Holmesová, C. a kol.: Umění zahrad. Euromedia Group, Praha, 176s.
Jellicoe, G., S., 1996: The Landscape of Man. ISBN 0-500-27819-9, 408 s.
Kluckert, E., 2000: European Garden Design. Printed in Germany, ISBN 3-8290-2289-1, 496 s.
Otruba, J., 2002: Záhradní architektura. Tvorba zahrad a parků. Vyd. ERA, Šlaponice, 355s.
TOPOS, 2010:1000Projects on 1000 Pagas, 1000xLA, Braun, ISBN 978-3-03768-059-9, 1023p.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

ABCDEFX
12,5 %6,3 %53,1 %28,1 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Attila Tóth, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: