Sylabus předmětu Z15-0147-I - Dizajn v záhradnej a parkovej tvorbe (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0147-I
Názov predmetu: Dizajn v záhradnej a parkovej tvorbe
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester:
záhradná a krajinná architektúra - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Vypracovanie zadania.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Obohatenie vedomostí študenta o dizajnérske poňatie reality a spôsoby dizajnérskej práce a nácvik dizajnérskeho "posudzovania".
Stručná osnova predmetu:
Dizajn, história a etymológia. Aktuálna situácia v dizajne. Dizajnér, profesná etika. Teória a metodológia dizajnu.Druhy a sféry dizajnu.Kritéria dizajnu. Metódy dizajnérskej práce. Prehľad histórie dizaujmu, oboznamenie s metódami práce dizajnéra. Študenti sa oboznámia s problematikou v názornej forme na obraznom materiále. Súčasťou predmetu je praktické zadanie na ktorom sa teoretické postuláty stimulujú názorným spôsobom, a to za účelom uplatnenia dizajnu v záhradnej architektúre.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Antal.A., Kušmír.L., Slameň.I., Havránková.: Abstrakcia a kreslenie architektonického priestoru. Alfa, SNTL, 1983, Bratislava, 129s. ISBN 63-552-83
Austin,S.: Color in garden design. The Taunton press, Newtown, ISBN 1-56158-187-9
Dooley,S.: The world of garden design. Chronocle books, San Francisco, 2000, ISBN 0-8118-2656-2, 320p.
Mostaedi,A.: Landscape Design today. D.L.41.476. barcelona, ISBN 84-89861-97-8, 175p.
Read.H: Umenie a priemysel. SVKL, 1963, Bratislava.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 56

A
B
C
D
E
FX
71,4 %
10,7 %
7,1 %
7,1 %
3,7 %0 %
Vyučujúci :
Mgr. art. Soňa Bellérová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
26. 9. 2019
Schválil:
Mgr. art. Soňa Bellérová a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 26. 09. 2019.

Typ výstupu: