Sylabus predmetu Z15-0074-B - GIS pre krajinnú architektúru (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0074-B
Názov predmetu:
GIS pre krajinnú architektúru
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška - na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa zručnosti pri tvorbe a spracovaní geodát. Je schopný samostatne spracovať projekt v GIS pre rôzne oblasti v plánovaní krajinného priestoru a manažmente prírodných zdrojov.
Stručná osnova predmetu:
Aplikácie GIS v priestorovom plánovaní. Analýza prvotnej, druhotnej, terciarnej krajinnej štruktúry. Tvorba a analýzy DMR, odvodenie morfometrických charakteristík reliéfu (sklon, expozícia a pod.). Analýza hodnotenia vizuálnych a percepčných znakov krajiny (dostupnosť, dohľadnosť a pod.). Návrh a distribúcia krajinných prvkov. Vytváranie mapových zostáv.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠINKA, K. -- MUCHOVÁ, Z. -- KONC, Ľ. Aplikácie geografických informačných systémov v pozemkových úpravách. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 250 s. ISBN 978-80-552-1128-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 122

A
B
CDE
FX
9,0 %18,0 %37,7 %
22,1 %
13,2 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Karol Šinka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
Ing. Karol Šinka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: