Course syllabus 622Z410 - Integrované systémy ovocinárskej výroby (FZKI - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: 622Z410
Názov predmetu: Integrované systémy ovocinárskej výroby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: International Master of Horticulture Science - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
Profilácia poslucháča na špecialistu na integrované pestovateľské systémy ovocných drevín priamo aplikovateľného do praxe.
Stručná osnova predmetu:
Integrované systémy ovocinárskej výroby je predmet, ktorý oboznámi poslucháčov s postupným zavádzaním systémov integrovanej produkcie ovocia do sadov Slovenskej republiky. Zahŕňa problematiku optimálneho pestovania ovocných drevín pri šetrnom prístupe k životnému prostrediu s dôrazom na integrovanú ochranu ovocných drevín proti chorobám a škodcom s využitím automatických meteorologických staníc a softwarových programov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Lánsky, M. a kol. 2005. Integrovaná ochrana ovoce v systému integrované produkce. VŠÚO Holovousy.160 s. ISBN 80-902636-7-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 215

ABCDEFX
6,0 %26,5 %40,0 %19,5 %6,0 %2,0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ján Mezey, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Ján Mezey, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Type of output: