Sylabus predmetu Z15-0099-I - Integrované systémy pestovania v ovocin. a vinohr. (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0099-I
Názov predmetu: Integrované systémy pestovania v ovocin. a vinohr.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: záhradníctvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
záhradníctvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežná písomná skúška
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu - Profilácia poslucháča na špecialistu na integrované pestovateľské systémy ovocných drevín a viniča hroznorodého priamo aplikovateľného do praxe.
Vzdelávacie výsledky - absolvent predmetu je schopný implementovať technologické postupy integrovanej produkcie ovocných drevín a viniča hroznorodého uplatňujúc aktuálne platnú legislatívu týkajúcu problematiky IPO.
Stručná osnova predmetu:
1.1. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Definícia IPO a jeho uplatnenie v SR. Porovnanie konvenčného, integrovaného a ekologického systému, ich výhody a nevýhody.
b.Cvičenie: úvod do predmetu, študijná literatúra, podmienky udelenia zápočtu

2.2. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Legislatívne a pestovateľské opatrenia pri uplatnení systémoch IPO na území SR I.
b.Integrovaná ochrana jabloní.

3.3. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Legislatívne a pestovateľské opatrenia pri uplatnení systémoch IPO na území SR II.
b.Integrovaná ochrana hrušiek.

4.4. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Komplexná ochrana v systémoch IPO I.
b.Integrovaná ochrana broskýň.

5.5. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Komplexná ochrana v systémoch IPO II.
b.Integrovaná ochrana marhúľ.

6.6. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Modely signálizácií a prognóz na základe sumy efektívnych teplôt.
b.Integrovaná ochrana slivkovín.

7.7. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Choroby, škodcovia, buriny a poškodenia nepatogénneho pôvodu, ich význam, interakcie medzi nimi,, biodiverzita a ekosystém vo vzťahu k škodlivým činiteľom.
b.Integrovaná ochrana čerešní a višní.

8.8. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Úloha IT v systémoch IPO.
b.priebežný písomný test

9.9. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Biologické systémy ochrany v IPO.
b.Integrovaná ochrana malín a černíc.

10.10. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.IPM v ovocných škôlkach.
b.Integrovaná ochrana ríbezlí a jahôd

11.11. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Úloha opeľovačov a pôdnych mikroorganizmov v systémoch IPO.
b.Integrovaná ochrana škrupinového ovocia

12.12. týždeň (dotácia 0/6)
 
a.Odborná exkurzia do ovocinárskeho podniku.

13.13. týždeň (dotácia 0/2)
 
a.zápočet, predtermín

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Lánsky, M. a kol. 2005. Integrovaná ochrana ovoce v systému integrované produkce. VŠÚO Holovousy.160 s. ISBN 80-902636-7-4.
Ohlendorf, B. 1999. Integrated Pest Management for Apples and Pears, 2nd Edition, University of California, Agricultural and natural resources, ISBN-13: 978-1-879906-42-6, 231pp.
Strand, L. 1999. Integrated Pest Management for Stone Fruits, University of California, Agricultural and natural resources, ISBN-13: 978-1-879906-36-5, 264pp,

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
áno
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 134

ABCDEFX
3,0 %26,9 %33,6 %29,1 %7,4 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ján Mezey, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Ján Mezey, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: