Course syllabus Z15-0153-B - Kurz umeleckých zručností (FZKI - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0153-B
Názov predmetu: Kurz umeleckých zručností
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
2
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Maľba, alebo Kresba krajinného segmentu, urbanizovaného priestoru, alebo výtvarného diela a monumentu.
Odovzdanie a hodnotenie domácich zadaní.
Výsledky vzdelávania:
Študent na letnej škole zrealizuje Maľbu, alebo Kresbu krajinného segmentu, urbanizovaného priestoru, alebo výtvarného diela a monumentu.
Stručná osnova predmetu:
Zdokonaľovanie sa v rozvoji individuálneho výtvarného prejavu, osobnej zručnosti a umeleckého sebavyjadrenia. Modelovanie z hliny, moduritu, práca s drevom, zoznámenie sa s menej používanými maliarskymi, grafickými a inými výtvarnými technikami. Hľadanie a aplikácia vlastného umeleckého rukopisu, techniky pri realistickom, štylizovanom a abstraktnom zobrazovaní. Obsahové zameranie predmetu sa riadi výberom frekventantov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Pijoan,J.: Dejiny umenia I.-IX. Bratislava IKAR, 2000. ISBN 80-71118-628-7

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 81

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Mgr. art. Soňa Bellérová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil:
Mgr. art. Soňa Bellérová a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Type of output: