Course syllabus Z15-0053-I - Matematické modelovanie vodného režimu pôdy (FZKI - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0053-I
Názov predmetu: Matematické modelovanie vodného režimu pôdy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: vypracované zadania zo všetkých cvičení.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámenie študentov s poznatkami a zručnosťami potrebnými pre vytvorenie jednoduchého modelu bilancie pôdnej vlahy v systéme rastlina - pôda - vzduch.
Stručná osnova predmetu:
Ciele matematického modelovania, postavenie modelovanie pri simulovaní biologických a fyzikálnych dejov. Princípy tvorby matematického modelu. Využitie počítačov pri zostavení simulačných modelov. Základy práce so softvérom MS Excel. Štatistické metódy - využitie v matematickom modelovaní. Základné charakteristiky prírodného prostredia. Definovanie vzťahov v systéme atmosféra - pôda - rastlina. Zákonitosti pohybu vody v pôdnom prostredí. Evapotranspirácia. Bilancia vlahy v pôdnom profile. Vstupné dáta do modelu. Vytvorenie matematického modelu bilancie vody v pôdnom profile v podmienkach ovplyvnených prevádzkou závlah. Práca s matematickým modelom. Práca so softvérom CropWat.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ANTAL, J. -- HALÁSZOVÁ, K. -- HALAJ, P. -- JURÍK, Ľ. -- IGAZ, D. -- MUCHOVÁ, Z. -- ŠINKA, K. -- HORÁK, J. -- ČIMO, J. -- BÁREK, V. -- NOVOTNÁ, B. Hydrológia poľnohospodárskej krajiny. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 371 s. ISBN 978-80-552-1257-9.
ANTAL, J. - IGAZ, D. Aplikovaná agrohydrológia. 3. dopln. a uprav. vyd. Nitra : SPU, 2003. 173 s.
GABRIEL, P.- KRATOCHVÍL, J.- ŠEREK, M.: Výpočetní technika pro odbor vodní stavby a vodní hospodářství. 1.vyd. Praha : SNTL,ALFA, 1982. 502s.
GABRIEL, P.: Výpočetní technika pro odbor vodní stavby a vodní hospodářství. 1.vyd. Praha : ČVUT, 1980. 297s.
KLOPČEK, A., ANTAL, J. : Hydrológia. Bratislava : Príroda, 1983. 381 s

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 65

ABCDEFX
12,3 %15,4 %21,5 %27,7 %23,1 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Peter Halaj, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Halaj, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Type of output: