Sylabus predmetu Z15-0154-I - Modelovanie, vizualizácia a prezentácia v záhradnej a krajinnej architektúre (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0154-I
Názov predmetu: Modelovanie, vizualizácia a prezentácia v záhradnej a krajinnej architektúre
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
52 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 8
Odporúčaný semester: záhradná a krajinná architektúra - inžiniersky (povinný), 1. semester
biotechnika parkových a krajinných úprav - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
biotechnika parkových a krajinných úprav - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Obhajoba semestrálneho projektu.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámenie študentov s metódami aplikovanej počítačovej vektorovej a bitmapovej grafiky, ktoré sa používajú v procese vypracovania projektov v záhradno- architektonickej profesii. Súčasne sa predpokladá kvalitatívny posun komunikačných a prezentačných schopností študentov.Všetky odprednášané poznatky budú prakticky aplikované na konkrétnych prípadoch – štúdiách, kde budú podrobne vysvetlené na cvičeniach. Výsledkom predmetu bude komplexná prezentácia pripravených výstupov v printovej ako aj v digitálnej forme.
Stručná osnova predmetu:
Predmet nadväzuje na predmet Tvorba verejných a rekreačných priestorov v urbanizovanom prostredí.
Predmet ” Modelovanie, vizualizácia a prezentácia v záhradnej architektúre ” je aplikovanou disciplínou, ktorej obsahová náplň je zameraná na využívanie počítačovej grafiky v oblasti záhradnej a krajinnej tvorby. Predmet je založený na aplikácii bitmapových a vektorových grafických editorov (ako sú Adobe Photoshop/ Illustrator, AutoCAD, EaglePoint, atď.) a vlastný výukový proces sa delí na 3. fázy. V 1.fáze sa poslucháč naučí pracovať s 2-rozmerným priestorom a vytvárať dvojrozmernú projektovú dokumentáciu (výkresy sadovníckeho kreslenia) s efektívnymi (automatizovanými) prvkami projektovania (databáza rastlín, automatizované výkazy výmer, atp). Po tejto fáze nasleduje proces priestorového modelovania a vizualizácie vytvorených 3d-objektových kompozícií. Na vytvorenom modeli sa potom aplikujú
vizualizačné techniky s cieľom dosiahnuť adekvátny grafický výstup pre príslušnú úroveň
detailu. Posledná etapa výuky je orientovaná do oblasti získavania poznatkov o prezentačných formách, ktoré sú používané pri prezentovaní a obhajobe vypracovaného semestrálneho projektu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Daniel Tal: Google SketchUp for Site Design: A Guide to Modeling Site Plans, Terrain and Architecture. Wiley edition. 2009. 368 p. ISBN-13: 978-0470345252 .
Moravčík Ľ, Takáčová A., Kabai R., 2012:Modelling, Visualisation and Presentation in Landscape Architecture. Slovak University of Agriculture in Nitra,Horticulture and Landscape Engineering Faculty, 107 P., ISBN 978-80-552-0943-2
Stephen Ervin, Hope Hasbrouck: Landscape Modeling: Digital Techniques for Landscape Visualization. McGraw-Hill Professional 2001. 352 p. ISBN-10: 0071357459.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 158

ABCDEFX
27,2 %28,5 %19,6 %9,5 %15,2 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Radko Vincúr (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: