Sylabus predmetu Z15-0054-I - Odvádzanie a čistenie odpadových vôd (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0054-I
Názov predmetu:
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: spracovanie projektu odvedenia vôd a návrhu ČOV

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Odpadové vody - množstvo, kvalita, hodnotenie obsahu látok v odpadových vodách, druhy a ich odvádzanie, stokové siete, stokové siete v mestách a na vidieku.
Čistenie odpadových vôd - potreba čistenia v obciach, riešenie technologických postupov, mechanické čistenie odpadových vôd, biologické čistenie OV, spracovanie čistiarenského kalu, iné odpady z procesu čistenia odpadových vôd
Stručná osnova predmetu:
Predmet bude spájať problematiku odvádzania odpadových vôd a potom ich čistenia. Problematika bude riešená predovšetkým pre vidiecke oblasti.
Konkrétny obsah predmetu je - množstvo odpadových vôd, nerovnomernosť ich tvorby, druhy odpadových vôd, znečisťujúce látky v odpadových vodách, Vody z povrchového odtoku, Stokové systémy gravitačné, vákuové a tlakové.
Čistenie odpadových vôd - mechanické, biologické, odstraňovanie živín, kalové hospodárstvo ČOV,
produkcia bioplynu.
Alternatívne spôsoby čistenie odpadových vôd.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Jurík ľ. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd, nepublikovaný učebný text

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 91

AB
C
D
E
FX
8,8 %23,1 %
18,7 %
18,7 %
26,4 %
4,3 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: