Sylabus predmetu Z15-0055-I - Odvodňovacie stavby (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0055-I
Názov predmetu: Odvodňovacie stavby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: vypracované zadania

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Získať poznatky, ktoré umožnia poslucháčom vypracovať projekty odvodnenia.
Stručná osnova predmetu:
Účel, potreba a podklady k odvodneniu, význam pre poľnohospodársku výrobu a stavebníctvo. Ochrana územia voči cudzím vodám. Hlavné odvodňovacie zariadenia. Podrobné odvodňovacie zariadenia. Navrhovanie a realizácia odvodnenia. Odvodnenie účelovo využívaných plôch a odvodňovanie v špecifických podmienkach. Zabezpečenie účinnosti a životnosti drénov. Možnosti úprav funkcie drenážnych systémov pri revitalizácii povodí. Technológia výstavby drenáže.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ANTAL, Jaroslav - FÍDLER, Jiří. Poľnohospodárske meliorácie. Bratislava : Príroda, 1989. 463 s.
BENETIN, Ján. Odvodňovanie. Bratislava : Príroda, 1987. 574 s.
KABINA, Pavol - HALAJ, Peter. Návody na cvičenia z odvodňovania pôd : Pre študentov SPU. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 151 s. ISBN 80-8069-667-5.
KABINA, Pavol. Odvodnenie pôdy I : Vysokoškolské skriptá. Bratislava : Príroda, 1974. 190 s.
KABINA, Pavol. Odvodnenie pôdy 1. 3. dopln. vyd. Bratislava : Príroda, 1981. 190 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 92

ABCDEFX
31,5 %22,8 %19,6 %13,0 %13,1 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Peter Halaj, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Halaj, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: