Sylabus predmetu Z15-0102-B - Ovocinárstvo (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0102-B
Názov predmetu: Ovocinárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: záhradníctvo - bakalársky (povinný), 3. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 3. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: (Fyziológia rastlín alebo teraz Fyziológia rastlín) alebo (Fyziológia rastlín alebo teraz Fyziológia rastlín)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť prehľad o biologických a technologických stránkach ovocinárskej výroby ako významného odvetvia záhradníctva.
Výsledky vzdelávania: Absolvent predmetu pozná sortiment ovocných druhov a ich ich biológiu, nároky na prostrednie, je schopný posúdiť vhodnosť podmienok pre pestovanie ovocných drevín, použitie technologických postupov pri pestovaní ovocných rastlín a využiť tieto poznatky pri rozvoji odborného profilu v oblasti ovocinárstva.
Stručná osnova predmetu:
Význam a história ovocinárstva, botanické a hospodárske členenie ovocných rastlín, biologická charakteristika ovocných rastlín, opeľovacie pomery a regulácia opeľovania, rozmnožovanie, rast a vývin ovocných rastlín, regulácia plodnosti, ovocné rastliny a prostredie, regulácia mikroklímy v ovocných sadoch, agrotechnika, hnojenie a zavlažovanie ovocných výsadieb, zber ovocia.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MATUŠKOVIČ, J. -- PAULEN, O. Základy ovocinárstva. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 137 s. Ochrana biodiverzity ;. ISBN 80-8069-492-3.

Odporúčaná:
BLAŽEK,J. a kol.: Ovocnictví, ČZS Květ, Praha 1998, s. 379,, ISBN 80-85362-33-3.
Hričovský a kol.: Ovocinárstvo, CD, ÚVTIP Nitra, 2004

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 139

ABCDEFX
7,9 %19,4 %34,5 %20,1 %12,2 %5,9 %
Vyučujúci : doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: