Sylabus předmětu Z15-0160-B - Počítačová grafika a grafický dizajn (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0160-B
Názov predmetu:
Počítačová grafika a grafický dizajn
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálna práca:
odovzdanie originál všetkých výstupov riešených počas cvičení
Skúška:
grafická, 60 min., študent vypracuje na základe zadania grafický výstup. Na výber je rastrová alebo vektorová alternatíva.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické poznatky o základných princípoch využívaných v grafickom dizajne (kompozícia, farebnosť, typografia...) Počas 13 cvičení si študent formou tzv. krok za krokom výukového procesu na praktických príkladoch vyskúša využívanie nástrojov a funkcionalít vybratých softvérov (Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) pri tvorení rôznych typov grafických výstupov.
Stručná osnova predmetu:
1.
Microsoft PowerPoint (dotácia 0/3)
 
a.
Cvičenie: úvod, teória k tvorbe multimediálnej prezentácie, založenie prezentácie, imort, export, formáty, snímky, písmo, odseky, kreslenie, úpravy, tabuľky, ilustrácie, prepojenia, text, symboly.
b.
Cvičenie: médiá, flash, nastavenie snímky, šablóny, pozadia, prechody, animácie, zaznamenávanie a časovanie, kontrola, prezentácia a zobrazenie.
c.
Cvičenie: verejné prezentovanie vypracovanej prezentácie s využitím určených funkcionalít. Téma: ľubovoľná

2.
Adobe Photoshop (dotácia 0/5)
 
a.
Cvičenie: fotografia - teória, techniky, postprocessing, rastrová počítačová grafika, úvod, užívateľské prostredie - nástroje a palety, práca so súbormi, import a úprava surového formátu, import a úprava komprimovaných formátov, práca s hladinami, písmo.
b.Cičenie: tvorba "low poly" grafiky
http://abduzeedo.com/low-poly-illustrations-photoshop-breno-bitencourt
c.
Cičenie: dvojitá expozícia
http://abduzeedo.com/double-exposure-style-photoshop
d.
Cvičenie: svetelné efekty
http://abduzeedo.com/classic-light-effect-photoshop
e.Cičenie: animácia, práca s časovou osou
http://abduzeedo.com/playing-timeline-photoshop-cs6

3.
Adobe Illustrator (dotácia 0/5)
 
a.
Cvičenie: vektorová počítačová grafika, užívateľské prostredie,práca so súbormi, práca s hladinami, písmo, bloky, objekty, export a DTP
b.
Cvičenie: tvorba plagátu (formáty, písmo, fonty, objekty, masky, export, tlačiarenske a orezové značky, spadavka)
c.
Cvičenie: offset path
http://abduzeedo.com/offset-path-effect
Blend:
http://abduzeedo.com/crazy-cool-vectors-illustrator-and-photoshop
d.
Cvičenie: tvorba kreslenej postavičky
http://abduzeedo.com/beginner-tutorial-create-super-marios-head-illustrator
http://abduzeedo.com/beginner-tutorial-create-dexter-illustrator
http://abduzeedo.com/create-angry-birds-parody-illustrator
e.
Cvičenie: tvorba loga a firemnej identity - teória
http://abduzeedo.com/reader-tutorial-geometric-flower-effect-logo-illustrator
http://abduzeedo.com/abduzeedo-2010-logo-design

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Adobe Creative Team, Adobe® Illustrator® CC Classroom in a Book®, ISBN 0-321-92949-7
Adobe Creative Team, Adobe® Photoshop® CS6 Classroom in a Book®: The official training workbook from Adobe Systems, ISBN 0-321-82733-3
Torben Lage Frandsen, Microsoft Office Powerpoint, ISBN: 978-87-7681-728-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 40

AB
C
D
E
FX
47,5 %
25,0 %
10,0 %
5,0 %
2,5 %10,0 %
Vyučujúci :
Ing. Denis Bechera (cvičiaci)
Mgr. art. Soňa Bellérová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Miroslav Čibik (cvičiaci)
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: