Sylabus predmetu Z15-0058-I - Prevádzka melioračných sústav (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0058-I
Názov predmetu: Prevádzka melioračných sústav
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: vypracovanie semestálneho projektu a odprezentovanie.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie funkciám činnostiam a prevádzke hydromelioračných zariadení, dokáže riešiť návrhy opravy údržbu a rekonštrukcie melioračných sústav a ich elementov, dokáže aplikovať poznatky do praxe v odbore vodného hospodárstva, dokáže analyzovať typy melioračných sústav, dokáže identifikovať regulačné faktory vodného režimu v hydrologickom obvode a v poľnohospodárskej krajine.
Stručná osnova predmetu:
Melioračné sústavy ako regulačné faktory vodného režimu v hydrologickom obvode a v poľnohospodárskej krajine. Druhy a funkcie melioračných sústav. Organizácia riadenia prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie melioračných sústav a ich elementov. Základné charakteristiky hlavných melioračných zariadení a jednotlivých druhov a typov melioračného detailu sústav. Preventívne opatrenia proti znižovaniu účinnosti elementov melioračného detailu. Smery technického vývoja v závlahách. Plánovanie a technologické postupy údržby a opráv elementov melioračnej sústavy.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ANTAL, J. -- FÍDLER, J. -- JONÁŠ, F. -- STREĎANSKÝ, J. -- URBANOVÁ, M. Poľnohospodárske meliorácie. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1989. 463 s. ISBN 80-07-00011-9.
KALETOVÁ, T. Lesotechnické meliorácie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 129 s. ISBN 978-80-552-1694-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 76

ABCDEFX
32,9 %35,5 %9,2 %14,5 %7,9 %0 %
Vyučujúci : Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 5. 3. 2019
Schválil: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: