Sylabus predmetu Z15-0103-I - Projektovanie trvalých záhradníckych kultúr (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: Z15-0103-I
Názov predmetu: Projektovanie trvalých záhradníckych kultúr
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
52 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 5
Odporúčaný semester:
záhradníctvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
záhradníctvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie samostatného projektu trvalej záhradníckej kultúry (0-40 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentovi poznatky potrebné pre vyhotovenie projektu trvalého porastu. Oboznámiť ho s príslušnou legislatívou a s administratívnou agendou získavania finančných zdrojov. Študent zhotoví projekt reštrukturalizácie porastu.
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie základných pojmov. Všeobecné ustanovenia: právne predpisy, normy k investičnej výstavbe, k evidencii a ochrane pôdneho fondu. Zabezpečenie dokumentácie k rekonštrukcii a k výstavbe ovocných sadov a viníc. Vstupné podklady a projektová príprava pre výstavbu. Inžinierske činnosti a projektové výkony. Obsah projektovej dokumentácie jednoduchého a úplného projektu. Vyhotovenie projektu výstavby ovocného sadu a vinohradu (sprievodná správa). Súhrnná technická správa a ekonomické zhodnotenie, celková situácia stavby, koordinačný výkres stavby, dokumentácia stavebných objektov, stavenisko a realizácia výstavby, celkové náklady na stavbu a ich ekonomická návratnosť, sprievodné doklady. Zákon o verejnom obstarávaní, obsah a rozsah autorského dozoru, obsah a rozsah technického dozoru investora. Dokumentácia skutočnej realizácie stavby a zjednodušená dokumentácia stavby.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Hronský, Š. a kol.: Výstavba ovocných sadov a vinohradov. Bratislava, 2000
Národný plán reštrukturalizácie vinohradov.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 77

A
B
CDE
FX
11,7 %
11,7 %
26,0 %
16,9 %
33,7 %0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil:
Ing. Eduard Pintér, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: