Sylabus predmetu 622Z511 - Systémy riadenia kvality v záhradníctve (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: 622Z511
Názov predmetu: Systémy riadenia kvality v záhradníctve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: International Master of Horticulture Science - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť poznatky týkajúce sa významu a zásad uplatňovania rôznych systémov riadenia kvality pri výrobe záhradníckych produktov v jednotlivých odvetviach záhradníctva.
Vzdelávacie výsledky - absolvent predmetu je schopný aktívne sa zúčastňovať zavádzania a realizácie jednotlivých systémov riadenia kvality v podnikoch so záhradníckou výrobou, rieši operatívne úlohy a dokumentáciu spojené s ich realizáciou a kontrolu ich uplatňovania.
Stručná osnova predmetu:
Systém riadenia kvality ako nástroj zabezpečovania vysokej kvality produktov, prínosy a nepriaznivé dopady uplatňovania systémov kvality pre jednotlivé zložky reťazca výrobca - spracovateľ - obchod - spotrebiteľ. Charakteristiky systémov riadenia kvality HACCP, STN EN ISO 2200, ISO 9001, Štandard BRC, Štandard IFS, GlobalGAP, TFMS, SQF 1000 - zavádzanie systémov, dokumentácia, audity a kontrola dodržiavania požiadaviek systémov, posudzovanie kvality produktov s ohľadom na požiadavky vyplývajúce z konkrétnych systémov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
MACHALEC, M. -- Zavádzanie nových štandardov v oblasti bezpečnosti potravín - potravinový reťazec, ISO 22000:2005 Food Safety Management System, EurepGAP, BVQI Slovakia s.r.o. Bratislava, 2005

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 50

ABCDEFX
22,0 %26,0 %30,0 %14,0 %8,0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: