Sylabus predmetu Z15-0105-I - Špeciálne ovocinárstvo (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0105-I
Názov predmetu:
Špeciálne ovocinárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: International Master of Horticulture Science - inžiniersky (povinný), 3. semester
záhradníctvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
záhradníctvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test
Čiastková skúška aj záverečná skúška bude hodnotená známkami. Študent dostane za každú otázku samostatnú známku z ktorej sa aritmetickým priemerom vypočíta výsledná známka. Celková známka bude aritmetickým priemerom známok z čiastkovej a záverečnej skúšky. V prípade, že bude študent medzi dvomi známkami, o výsledku rozhodne známka z čiastkovej skúšky, alebo sa študent doskúša ústne. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu - Dosiahnutie schopnosti študenta realizovať metodiku zakladania ovocného sadu - praktická realizácia a poradenstvo, ovládanie technológie najmodernejších pestovateľských systémov pri všetkých základných ovocných druhoch.
Vzdelávacie výsledky - poslucháč predmetu je schopný navrhnúť a realizovať výsadbu intenzívneho ovocného sadu s najmodernejšími technologickými postupmi pre daný druh a odrodu.
Stručná osnova predmetu:
Technológie pestovania jednotlivých ovocných druhov - výber stanovišťa, investičné náklady na výsadbu 1 ha, príprava pôdy pre výsadbou. Koncentrácie výsadieb v podniku. Vhodné podpníky. Charakteristika odrôd pre trhové výsadby. Termín a technika výsadby. Ošetrovanie výsadby. Tvarovanie a rez. Starostlivosť o pôdu. Ničenie burín. Hnojenie. Zavlažovanie. Ochrana proti škodlivým činiteľom. Zber ovocia. Moderné trendy vo výsadbe biologického materiálu.
Blok 1: Extenzívne a intenzívne výsadby ovocných drevín. Intenzifikácia ovocinárskej výroby.
Blok 2: Špecfiká rastu, rodivosti a rezu jednotlivých ovocných druhov.
Blok 3: Najvýznamnejšie choroby a škodcovia ovocných drevín.
Blok 4: Intenzívne pestovateľské technológie jadrovín.
Blok 5: Intenzívne pestovateľské technológie kôstkovín.
Blok 6: Intenzívne pestovateľské technológie drobného ovocia a škrupinovín.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
B. Pike, 2011. The fruit tree handbook. Green Books Dartington Space, Dartington Hall, Totnes, Devon, TQ96EN, ISBN 978-1-900322-74-4, 350pp.
Blažek, J. a kol.: Ovocnictví. Praha: Květ, 1998. ISBN 80-85362-33-3
Hričovský I. a kol.: Drobné ovocie. Príroda, Bratislava 2000.
Hričovský, I a kol.: Pomológia I., Nezávislosť, Bratislava 2001
Hričovský, I a kol.: Pomológia II., Nezávislosť, Bratislava 2003
Hričovský, I. a kol.: Praktické ovocinárstvo. Bratislava: Príroda, 1990. 636 s. ISBN 80-07 00024-0
J.-M.Lespinasse, É. Leterme 2011. Growing Fruit Trees - Novel Concepts and Practices for Successful Care and Management, W. W. Norton & Company, ISBN 978-0-393-73256-6, 352 pp.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 122

ABC
D
E
FX
2,5 %20,5 %39,3 %29,5 %7,4 %
0,8 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Ján Mezey, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Ján Mezey, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: