Sylabus predmetu Z15-0107-I - Špeciálne vinohradníctvo (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0107-I
Názov predmetu: Špeciálne vinohradníctvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: záhradníctvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
záhradníctvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnutie vedomostí o odrodovej agrotechnike pestovania viniča cielenej na produkciu hrozna pre výrobu rôznych kategórií vín. Ovládanie fyziologickej podstaty tvorby biomasy viničového kra a možností jej regulovania.

Vzdelávacie výsledky: Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky o odrodovej agrotechnike pestovania viniča cielenej na produkciu hrozna pre výrobu rôznych kategórií vín.
Stručná osnova predmetu:
Koncepcia rozvoja vinohradníctva, svetoznáme vinohradnícke oblasti, vinohradnícke oblasti na Slovensku. Vplyv prírodných podmienok na kvalitu produktu. Rajonizácia a mikrorajonizácia pestovania viniča. Agroekologické hodnotenie pestovateľského miesta. Spôsoby usmerňovania a regulovania úrod. Progresívne trendy pestovania viniča u nás a vo svete s ohľadom na optimálne využívanie agroklimatických podmienok. Odrodová agrotechnika pestovania viniča s ohľadom na rajonizáciu, riadenie výživy, systém vedení a rezu s reguláciou rodivosti zaťažením. Ochrana viniča proti škodlivým činiteľom, systémom obrábania pôdy vo vinici klasicky integrovanými alebo alternatívnymi spôsobmi.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BERNÁTH, S. Vinohradníctvo. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 135 s. ISBN 978-80-552-1784-0.
Pavloušek,P.: Pěstování révy vinné. Moderní vinohradnictví,Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3314-2
Vanek, G. a kol.: Vinič 1, 2, 3. Bratislava: Príroda, 1995

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 80

ABCDEFX
5,0 %5,0 %26,3 %21,3 %42,4 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: