Sylabus předmětu Z15-0093-B - Terénne úpravy (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0093-B
Názov predmetu: Terénne úpravy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: samostatná práca (semestrálny projekt).

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa a následne dokáže aplikovať poznatky o technických a technologických možnostiach úprav terénu, zemných prácach, spôsobov stanovovania kubatúr zemných prác ako i návrhov mechanizácie realizácie zemných prác, ktoré je možné využiť pri konkrétnom projekte pre účely krajinno-architektonické a krajinárske.
Stručná osnova predmetu:
Investičná výstavba a jej účastníci. Stavebný zákon. Úloha štátnej správy vo výstavbe. Dokumentácia stavieb. Charakteristika zemín a ich triedenie. Inžiniersko-geologický prieskum a jeho úlohy vo výstavbe. Zemné práce v terénnych úpravách - základné pojmy. Prípravné zemné práce - vytyčovacie práce; odstraňovanie porastov; odstraňovanie balvanov a kameňov; odstraňovanie starých objektov; skrývka humusových horizontov; zrezanie mačiny; zriaďovanie stupňov v podloží násypov; rozrývanie pôdy; zriadenie staveniska. Pomocné zemné práce - odvodnenie staveniska; paženie výkopov. Základné zemné práce - rozpájanie a ťažba zemín (realizácia vykopávok); premiestňovanie a doprava vyťažených hornín; ukladanie a zabudovanie zemín (realizácia násypov); zhutňovanie zemín. Dokončovacie práce - zabezpečenie, údržba a oprava zemných konštrukcií; poruchy zemných konštrukcií. Mechanizácia zemných prác - výkonové údaje strojov; návrh mechanizmov stavebných prác; rozdelenie mechanizačných prostriedkov (stroje pre zemné práce; stroje na dopravu). Meriacie pomôcky a prístroje využívané pri zemných prácach. Profily - pozdĺžny profil; charakteristické priečne rezy; návrh nivelety. Stanovenie kubatúr zemných prách (metódy). Rozvoz hmôt - priečna a pozdĺžna doprava pri realizácii zemných prác.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Baker, P.: Stroje pre zemné a melioračné práce. 2. vyd. Nitra: ES VŠP, 1985. 227 s.
Decký, M. a kol.: Navrhovanie a kontrola zemných konštrukcií inžinierskych stavieb. Žilina: BTO print, 2009. 487 s.
Kolář, A.: Technológia melioračnej výstavby. 3. vyd. Nitra: ES VŠP, 1987. 187 s.
Kolář, A.-Sklenár, Š.: Návody na cvičenia z technológie melioračnej výstavby. Nitra: ES VŠP, 1988. 98 s.
Prudký, J. – Dufková, J.: Terénní úpravy - Teoretické základy a praktická cvičení. Brno: ES MZLU, 2006. 112 s.
Sanetrník, J. – Toman, F.: Materiály a konstrukce - trénní úpravy. Brno: MZLU, 1996. 106 s.
STN 73 3050: Zemné práce. Všeobecné ustanovenia.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 214

A
B
C
D
EFX
40,7 %
30,8 %
22,4 %
4,2 %1,9 %
0 %
Vyučujúci : Ing. Ľubomír Konc, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 5. 3. 2019
Schválil:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: