Sylabus predmetu 812Z101 - TV - Pohyb. a špor. aktivity ako súčasť region. ro (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: 812Z101
Názov predmetu: TV - Pohyb. a špor. aktivity ako súčasť region. ro
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 5
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1., 1. + 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu Pohybové a športové aktivity ako súčasť regionálneho rozvoja je umožniť študentom oboznámiť sa so základnými poznatkami o pohybových a športových aktivitách a možnosti ich vplyvu na rozvoj regiónov.
Stručná osnova predmetu:
Oboznámenie s historickými podmienkami vzniku športu a telesnej výchovy. Dejiny TV a športu vo svete a na Slovensku. Sociálny a ekonomický fenomén športu, TV, pohybových a rekreacných aktivít v súčastných spoločenských podmienkach vo vyspelých krajinách sveta, Európskej únie a na Slovensku. Začlenenie tvorby programových projektov pohybových a športových aktivít do organickej súcasti trvalo udržatelného rozvoja regiónov. Využívanie regionálnych osobitostí na vytváranie podmienok pre masovo-rekreačnú telesnú výchovu a šport a vidiecky cestovný ruch. Delenie športových a pohybových aktivít. Základné športové zrucnosti a diagnostické metódy.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 596

ABCDEFX
67,3 %28,2 %2,9 %1,5 %0,1 %0 %
Vyučujúci : doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: