Sylabus predmetu Z15-0109-I - Tvarovanie a rez ovocných drevín (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0109-I
Názov predmetu: Tvarovanie a rez ovocných drevín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester:
International Master of Horticulture Science - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť poznatky o fyziologickej podmienenosti rastu a rodivosti a jej využtie pri reze a tvarovaní ovocných drevín a praktické zručnosti týkajúce sa rezu ovocných drevín.
Vdelávacie výsledky - absolvent ovláda základné a doplnkové spôsoby rezu, dokáže navrhovať ich použitie v systéme ošetrovania ovocných drevín v závislosti od stavu výsadby a očakávaných výsledkov. Samostatne riadi činnosti spojené s tvarovaním a rezom ovocných drevín.
Stručná osnova predmetu:
Terminológia týkajúca sa problematiky. Triedenie tvarov ovocných drevín. Ciele rezu ovocných drevín. Základné zákonitosti a pravidlá regulujúce rast a rodivosť ovocných drevín. Fyziologicky zdôvodnený rez. Základné a doplnkové spôsoby rezu, rozdelenie rezu podľa veku ovocných drevín (rez výchovný, udržovací, zmladzovací), materiál a náradie využívané pri reze a tvarovaní ovocných drevín. Príspevok tvarovania a rezu k intenzifikácii výroby ovocia. Tvarovanie a rez jednotlivých druhov ovocných drevín /jablone, hrušky, dule, mišpule, čerešne, višne, marhule, broskyne, slivkoviny, ríbezle, egreše, maliny a černice, menej známe a škrupinové ovocie/ - používané pestovateľské tvary a ich charakteristika, praktický postup pri fomovaní vybraných tvarov a udržovací rez.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Blažek, J. a kol.: Ovocnictví. Praha: Květ, 1998. ISBN 80-85362-33-3
Brunner, T.: Physiological Fruit Tree Training for Intensive Growing. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990. 286 pp. ISBN 963-05-5345-7
Matuškovič, J.-Paulen, O.: Základy ovocinárstva. Nitra: SPU, 2001. 137 s. ISBN 80-7137-850-X

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 113

A
B
C
D
EFX
17,7 %
27,4 %34,5 %
13,3 %
7,1 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: