Sylabus predmetu Z15-0172-B - Urbanizmus a územné plánovanie (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0172-B
Názov predmetu: Urbanizmus a územné plánovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Vypracovaná semestrálne práca a prezentácia na cvičeniach.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu pochopí sídelné štruktúry, dokáže identifikovať základné súvislosti ich formovania vo vzťahu ku požiadavkám spoločnosti. Absolvent dokáže analyzovať základné javy a procesy v urbanistických štruktúrach a dokáže aplikovať poznatky a orientovať sa v súvisiacej legislatíve s územným plánovaním.
Stručná osnova predmetu:
Vzťah urbanizmu a architektúry v procese tvorby sídiel, definícia základných pojmov a urbanizačných javov vo vzájomných súvislostiach, determinanty formovania štruktúr osídlenia, základné funkčné zložky a princípy priestorového usporiadania sídelných štruktúr. Stručný vývoj sídelnej štruktúry na našom území a analýza jej súčasného stavu. Kompozičné a estetické hľadiská urbanistickej tvorby. Vzťah urbanizmu a územného plánovania, ciele a úlohy územného plánovania, nástroje, význam a proces spracovania územnoplánovacej dokumentácie a podkladov, ich obsah. Väzba na súvisiacu legislatívu.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠTĚPÁNKOVÁ, R. -- HEINISCHOVÁ, M. Urbanizmus a územné plánovanie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 178 s. ISBN 978-80-552-0307-2.

Odporúčaná:
ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Zmenený a doplnený aktuálnymi zákonmi NR SR a súvisiacimi vyhláškami.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 351

ABCDEFX
23,9 %27,4 %25,9 %10,5 %12,0 %0,3 %
Vyučujúci : Ing. Miroslav Čibik (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: