Sylabus predmetu Z15-0110-B - Vinárstvo (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0110-B
Názov predmetu: Vinárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: záhradníctvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná čiastková skúška.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Získanie poznatkov o technológii spracovania hrozna na mušt a víno, teoretických predpokladoch posúdenia kvality muštu pre jeho úpravu pred kvasením. Získanie poznatkov o kvasení muštu vrátane riadeného kvasenia, spôsoboch ošetrovania vína, regulácii zretia a starnutia.
Vzdelávacie výsledky - absolvent predmetu ovláda technológiu výroby bielych, ružových a červených vín, dokáže vybrať správny technologický postup od spracovania hrozna po fľašovanie vína.
Stručná osnova predmetu:
Národohospodársky význam vinárskej výroby. Základná vinárska terminológia. Členenie vinárskej produkcie podľa vinohradnícko-vinárskeho zákona. Legislatívou povolené technické prostriedky, technologické postupy pri výrobe vína, povolené prídavné, pomocné látky, povolené limity látok obsiahnutých vo víne. Výrobné objekty a zariadenia na spracovanie hrozna, kvasenie muštu, ošetrovanie a skladovanie vína. Povolené úpravy muštu pred kvasením. Spontánne a riadené alkoholové kvasenie a jeho produkty. Biochemické a fyzikálnochemické procesy, ktoré vplývajú na zrenie vína. Čírenie a stabilizácia vína. Aplikácia číriacich a stabilizačných prostriedkov do vína. Filtrácia vína. Hygiena priestorov a zariadení vo vinárstve. Zúžitkovanie odpadových surovín.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
AILER, Š. Vinárstvo & somelierstvo. 1. vyd. Olomouc : Agriprint, 2016. 197 s. ISBN 978-80-87091-63-0.
Hronský, Š. - Benkovič, M.: Návody na laboratórne cvičenia z predmetu Špeciálne vinárstvo. Nitra: SPU, 2004.
Hronský, Š. - Pintér, E. Vinárstvo. 1. prepracované vydanie. Nitra: SPU.
Kováč, J. a kol.: Spracovanie hrozna. Bratislava: Príroda, 1990. 404 s. ISBN 80-07-00313-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 127

ABCDEFX
29,9 %10,2 %12,6 %18,9 %26,8 %1,6 %
Vyučujúci : doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: Ing. Eduard Pintér, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: