Sylabus predmetu Z15-0111-B - Vínne cesty a agroturistika (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0111-B
Názov predmetu: Vínne cesty a agroturistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: vinárstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1., 1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
semestrálna práca; písomný test;
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s existujúcimi projektmi a podujatiami podporujúcimi vínnu turistiku na Slovensku a v okolitých krajinách.
Oboznámiť poslucháčov s princípmi fungovania združení a spolkov v rôznych segmentoch vínnej turistiky a s ich aktivitami. Propagácia a podpora domácej turistiky. Oboznámiť poslucháčov s úlohou vína v kultúrnom dedičstve národa, úlohou vinohradníctva v tvorbe rázu, charakteru a jedinečnosti krajiny.

Výsledky vzdelávania: Absolvent predmetu využije podrobné znalosti o rozvíjajúcom sa segmente vínnej turistiky v jednotlivých regiónoch Slovenska. Môže sa uplatniť v cestovnom ruchu.
Stručná osnova predmetu:
Úloha viniča a vína v kultúrnom dedičstve národa, úloha v tvorbe rázu, charakteru a jedinečnosti krajiny. Malokarpatská vínna cesta, Nitrianska kráľovská vínna cesta, Vínna cesta Záhorie, Tokajská vínna cesta, Strekovský vínny festival, Kameninská vínna cesta, Modrokamenská vínna cesta, Turnianska vínna cesta, Szegab Bátorove Kosihy, Veľkokrtíšska vínna cesta, Nitriansky vínny festival, Vinohradnícko - vinárske múzeá a skanzeny na Slovensku, návrh vlastnej vínnej cesty vo forme projektu - semestrálna práca.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Informačné materiály združení a spolkov jednotlivých vínnych ciest,
Študijný materiál k predmetu Vínne cesty a agroturistika,
Web stránky združení a spolkov jednotlivých vínnych ciest,

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

ABCDEFX
66,7 %33,3 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: