Sylabus predmetu Z15-0114-B - Vinohradníctvo I (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0114-B
Názov predmetu:
Vinohradníctvo I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
vinárstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnutie komplexných teoretických a praktických vedomostí o pestovaní viniča
hroznorodého v podmienkach SR. Získanie najnovších poznatkov z technológie pestovania so zameraním na zvyšovanie kvality produkcie a ekologizáciu pestovania.

Vzdelávacie výsledky: Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky z technológie pestovania viniča hroznorodého so zameraním na zvyšovanie kvality produkcie a ekologizáciu pestovania.
Stručná osnova predmetu:
História a rozmiestnenie vinohradníckej výroby vo svete a na Slovensku. Národohospodársky význam vinohradníctva. Rozmnožovanie viniča, výroba a ošetrovanie výsadbového materiálu.Výstavba vinohradov, výsadba a ošetrovanie mladých vinohradov. Technológia pestovania viniča hroznorodého - rez a vedenie viniča, obrábanie pôdy, výživa a hnojenie, zavlažovanie viniča. Zelené práce vo vinohrade. Integrované pestovanie. Zber hrozna.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BERNÁTH, S. Vinohradníctvo. 2.prepracované vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, 135 s.
Pavloušek,P.: Pěstování révy vinné. Moderní vinohradnictví,Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3314-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

A
B
C
D
E
FX
9,1 %
0 %
18,2 %
27,3 %
45,4 %
0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: