Sylabus predmetu Z15-0114-B - Vinohradníctvo I (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0114-B
Názov predmetu: Vinohradníctvo I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: vinárstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: (Biológia viniča hroznorodého alebo teraz Biológia viniča hroznorodého)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnutie komplexných teoretických a praktických vedomostí o pestovaní viniča
hroznorodého v podmienkach SR. Získanie najnovších poznatkov z technológie pestovania so zameraním na zvyšovanie kvality produkcie a ekologizáciu pestovania.

Vzdelávacie výsledky: Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky z technológie pestovania viniča hroznorodého so zameraním na zvyšovanie kvality produkcie a ekologizáciu pestovania.
Stručná osnova predmetu:
História a rozmiestnenie vinohradníckej výroby vo svete a na Slovensku. Národohospodársky význam vinohradníctva. Rozmnožovanie viniča, výroba a ošetrovanie výsadbového materiálu.Výstavba vinohradov, výsadba a ošetrovanie mladých vinohradov. Technológia pestovania viniča hroznorodého - rez a vedenie viniča, obrábanie pôdy, výživa a hnojenie, zavlažovanie viniča. Zelené práce vo vinohrade. Integrované pestovanie. Zber hrozna.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BERNÁTH, S. Vinohradníctvo. 2.prepracované vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, 135 s.
Pavloušek,P.: Pěstování révy vinné. Moderní vinohradnictví,Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3314-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABCDEFX
20,0 %0 %20,0 %20,0 %40,0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: