Sylabus predmetu Z15-0115-B - Vinohradníctvo II (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0115-B
Názov predmetu: Vinohradníctvo II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: vinárstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: (Biológia viniča hroznorodého alebo teraz Biológia viniča hroznorodého) a (Vinohradníctvo I alebo teraz Vinohradníctvo I)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent poznáva agrobiologické požiadavky u nás pestovaných odrôd viniča hroznorodého. Rozoznáva muštové a stolové odrody viniča podľa ampelografických znakov.

Vzdelávacie výsledky: Absolvent predmetu dokáže identifikovať muštové a stolové odrody viniča podľa ampelografických znakov. Študent dokáže aplikovať poznatky o agrobiologických požiadavkách odrôd viniča hroznorodého.

Stručná osnova predmetu:
Dejiny a význam ampelografie. Pôvod kultúrneho viniča, klasifikácia skupín odrôd viniča. Metódy ampelografického popisu.Odrody podpníkového viniča. Agrobiologické vlastnosti u nás registrovaných odrôd muštových bielych a modrých, nároky na polohu, pôdu, rez, úrodnosť a kvalita hrozna a vína. Agrobiologické vlastnosti u nás registrovaných odrôd stolových -- nároky na polohu, pôdu, rez, úrodnosť a kvalita hrozna. Šľachtenie viniča, výsledky šľachtenia viniča hroznorodého na Slovensku. Interšpecifické odrody viniča, možnosti ich využitia pri výrobe stolového hrozna, nealkoholických nápojov a vína.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
POSPÍŠILOVÁ, D. – SEKERA, D. – RUMAN, T. 2005. Ampelografia Slovenska. VŠSVV Modra, n.o., 2005, 368 s. ISBN 80- 969350-9-7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: