Sylabus predmetu Z15-0177-B - Základy projektovania pre krajinnú architektúru (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0177-B
Názov predmetu: Základy projektovania pre krajinnú architektúru
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Výklad zákona č. 50/1976 Zb.z. hlavne druhá časť: Stavebný poriadok, definovanie pojmov stavebného poriadku. Rozdelenie a popis jednotlivých druhov stavebnej dokumentácie v zmysle tohto zákona, zadefinovanie obsahu a účelu jednotlivých častí dokumentácie ako aj miera podrobností a mierky jednotlivých druhov dokumentácie.
Stručná osnova predmetu:
Postupnými krokmi spracovávanie jednotlivých častí projektovej dokumentácie, hlavne textových a skladby výkresových častí na vybratých druhoch projektovej dokumentácie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Neufert, E. : Navrhovaní staveb, : Consultinvest Praha 1995, 585s.
Neufert P., Neff L: Dobrý projekt – správna stavba, Jaga Bratislava, 2004
STN 73 4301 - Budovy na bývanie
Štepánková, R: Základy architektúry a staviteľstva. SPU – Nitra, 2005, 146 s. ISBN 80-8069-480-X
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon )

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 65

ABCDEFX
18,5 %33,8 %27,7 %12,3 %6,2 %1,5 %
Vyučujúci : Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: