Sylabus predmetu Z15-0178-I - Základy urbanizmu a obnova krajiny (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0178-I
Názov predmetu:
Základy urbanizmu a obnova krajiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s podmienkami vzniku ľudských sídiel, zo základnými otázkami urbanizmu, urbanistických štruktúr a procesmi urbanizácie, s ich vplyvom na životné prostredie a vysvetliť potrebu obnovy krajiny a vidieckých sídiel. Vysvetliť význam územného plánovania a nástrojov, ktoré vývoj sídiel ovplyvňujú.
Stručná osnova predmetu:
Vznik a vývoj ľudských sídiel v historickom priereze, štruktúry osídlenia, vplyv urbanizmu a urbanizácie na tvorbu krajiny, územné plánovanie a územnoplánovacia dokumentácia, otázky ochrany životného prostredia, ochrana prírody a krajiny, podiel územného systému ekologickej stability v územnom plánovaní a urbanizme. Vznik a štruktúra mesta, vidieckeho sídla. Nástroje územného plánovania a ich význam. Proces tvorby územného plánu sídla. Program obnovy dediny.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠTĚPÁNKOVÁ, R. -- HEINISCHOVÁ, M. Urbanizmus a územné plánovanie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 178 s. ISBN 978-80-552-0307-2.

Odporúčaná:
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších zmien.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 126

A
B
C
DE
FX
34,1 %
19,8 %
25,4 %
12,7 %
6,3 %
1,7 %
Vyučujúci :
Ing. Miroslav Čibik (cvičiaci)
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. (prednášajúci)
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: