Sylabus predmetu Z15-0067-I - Závlahy (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0067-I
Názov predmetu: Závlahy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: vypracovanie semestrálneho projektu, kontrola a obhájenie projektu.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Uviesť študentov do problematiky závlah a získať poznatky týkajúce sa návrhu závlahových zariadení.
Absolvent predmetu rozumie problematike závlah a ich návrhu.
Stručná osnova predmetu:
Účel a význam závlah pre poľnohospodársku výrobu. Vývoj a rozšírenie závlah, dejiny zavlažovania, súčasný rozvoj. Vzťah medzi pôdou, vodou, rastlinou a atmosférou. Suchosť kraja, príčiny a hodnotenie. Potreba závlahovej vody, jej stanovenie rôznymi metódami. Straty závlahovej vody. Vlastnosti závlahovej vody. Vplyv závlah na pôdu. Zdroje závlahovej vody, jej odber, rozvod a prívod. Spôsoby zavlažovania, druhy závlah. Technické riešenie závlah a ich uplatnenie. Využitie závlah pre špeciálne účely, automatizácia závlah.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BÁREK, V. Návody na cvičenia zo závlah : Pre študentov SPU. 1. vyd. Nitra : SPU, 2005. 143 s.,
BENETIN, J. Závlahy. Bratislava : Príroda, 1979. 543 s.
HÚSKA, D. - LÁTEČKA, M. Návody na cvičenia zo závlah. 5. preprac. vyd. Nitra : VŠP v ES VŠP, 1989. 291 s.
NOVOTNÝ, M. Voda v poľnohospodárskej krajine. Bratislava : VÚZH, 1996. 39 s. Fakty o Slovenskej republike
NOVOTNÝ, M. Závlaha poľných a špeciálnych plodín. Bratislava : Príroda, 1990. 308 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 194

ABCDEFX
15,5 %16,5 %23,7 %23,2 %20,1 %1,0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Viliam Bárek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jakub Fuska, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: