Sylabus predmetu Z15-0131-B - Architektonická kresba (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0131-B
Názov predmetu:
Architektonická kresba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester: krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie predmetu odovzdaním priebežných prác. Predmet končí odovzdaním všetkých prác.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Pochopenie významu kresby ako nástroj pre výklad a analýzu videného priestoru a objektu. Krezebné spracovanie jednoduchého a zložitého geometrického priestoru a objemu telies, ktoré ho tvorí. Perspektívne postavenie objektov voči pozorovateľovi a jeho správne zvládnutie.
Stručná osnova predmetu:
1 Týždeň: Obsah predmetu
2 Týždeň: Testovacia kresba
3 Týždeň: Perspektíva
4 Týždeň: Lineárna kresba
5 Týždeň: Kompozičné cvičenia
6 Týždeň: Lineárna kresba ( kresba objektov )
7 Týždeň: Lineárna kresba ( architektúra )
8 Týždeň: Lineárna kresba ( architektúra a detail )
9 Týždeň: Lineárna kresba ( krajina )
10 Týždeň: Lineárna kresba ( architektúra, detail a kolorovanie )
11 Týždeň: Vynášanie perspektívy z pohľadov a pôdorysov
12 Týždeň: Architektonická kresba s dôrazom na kompozíciu a perspektívu
13 Týždeň: Architektonická kresba, skica, študijná kresba
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Michael E, Doyle.2007: Color Drawing: Canada, 425 s. ISBN -13:978-0-471-74190-9
SvojtkaandCo.2005: Kurz kreslenia pre každého: Bratislava, 255s. ISBN 80-969336-2-2-0
Thames and Hudson.2008:The architectural Drasing Course: 144 s ISBN 978-0-500-28728-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 67

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci : Mgr. art. Soňa Bellérová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Ivan Greguš, DiS. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 3. 2020
Schválil:
Ing. Martina Verešová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 03. 2020.

Typ výstupu: