Sylabus predmetu Z15-0131-B - Architektonická kresba (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0131-B
Názov predmetu: Architektonická kresba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie predmetu odovzdaním priebežných prác. Predmet končí odovzdaním všetkých prác.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Pochopenie významu kresby ako nástroj pre výklad a analýzu videného priestoru a objektu. Krezebné spracovanie jednoduchého a zložitého geometrického priestoru a objemu telies, ktoré ho tvorí. Perspektívne postavenie objektov voči pozorovateľovi a jeho správne zvládnutie.
Stručná osnova predmetu:
1 Týždeň: Obsah predmetu
2 Týždeň: Testovacia kresba
3 Týždeň: Perspektíva
4 Týždeň: Lineárna kresba
5 Týždeň: Kompozičné cvičenia
6 Týždeň: Lineárna kresba ( kresba objektov )
7 Týždeň: Lineárna kresba ( architektúra )
8 Týždeň: Lineárna kresba ( architektúra a detail )
9 Týždeň: Lineárna kresba ( krajina )
10 Týždeň: Lineárna kresba ( architektúra, detail a kolorovanie )
11 Týždeň: Vynášanie perspektívy z pohľadov a pôdorysov
12 Týždeň: Architektonická kresba s dôrazom na kompozíciu a perspektívu
13 Týždeň: Architektonická kresba, skica, študijná kresba
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Michael E, Doyle.2007: Color Drawing: Canada, 425 s. ISBN -13:978-0-471-74190-9
SvojtkaandCo.2005: Kurz kreslenia pre každého: Bratislava, 255s. ISBN 80-969336-2-2-0
Thames and Hudson.2008:The architectural Drasing Course: 144 s ISBN 978-0-500-28728-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 54

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Mgr. art. Soňa Bellérová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: Mgr. art. Soňa Bellérová a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: