Sylabus predmetu Z15-0138-I - Ateliéry krajinárskej tvorby (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0138-I
Názov predmetu: Ateliéry krajinárskej tvorby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
52 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 5
Odporúčaný semester: záhradná a krajinná architektúra - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Analýza krajinného priestoru - predpoklad pre návrh.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent si vyskúša využitie teoretických princípov krajinárskej tvorby v praktickom riešení krajinárskych úprav, napr. rozptýlená zeleň v krajine, komunikácie, vodné toky a plochy, technické dielo v krajine, komplexné riešenie krajinného segmentu.
Stručná osnova predmetu:
Projekčné riešenie zelene v poľnohospodárskej a lesnej krajine s dôrazom na zeleň záujmového územia.Spracovanie analýzy, hodnotenie a návrhy optimálneho funkčného usporiadania činností v krajine a v sídle. Riešenie návrhov vegetačných štruktúr v krajine a sídla. Tvorba územných systémov ekologickej stability. Návrh rekreácie v krajine. Návrh obnovy vidieckeho sídla z hľadiska vegetácie. Návrh na nové riešenie a využitie kontaktných zón sídla s krajinou. Začlenenie sídla do krajiny. Sídlo ako súčasť obrazu krajiny. Návrh obrazu krajiny riešeného územia. Projekt, štúdia sa spracováva v mierke 1:10 000, 1:5 000, 1: 1 000, 1:500. Ateliéry krajinnej tvorby sú vedené formou zadania seminárnej práce.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Horký, J. Vorel., 1995:Tvorba krajiny. ČVUT, Praha, 211 s.
Patterson, G., 1992: Lowland landscape design. HMSO, London, 56 pp.
Supuka, J. a kol. 2013: Landscape Structure and Biodiversity of Woody Plants in the Agricultural Landscape, Brno MZLU, 186 s. ISSN1803-2109.
Supuka, J., Feriancová, Ľ., Schlampová, T., Jančura P.: Krajinárska tvorba. Vyd., VES, SPU Nitra, 256s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 101

ABCDEFX
51,5 %15,8 %15,8 %7,9 %9,0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Attila Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: