Sylabus predmetu Z15-0140-I - Ateliéry tvorby vyhradenej zelene (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0140-I
Názov predmetu: Ateliéry tvorby vyhradenej zelene
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie5 hod. týždenne / 65 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
65 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 5
Odporúčaný semester: biotechnika parkových a krajinných úprav - inžiniersky (povinný), 2. semester
biotechnika parkových a krajinných úprav - inžiniersky (povinný), 2. semester
záhradná a krajinná architektúra - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Spracovanie zadania. Projekt, štúdia.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov spracovať kompletnú sadovnícku dokumentáciu vybraného areálu vyhradenej zelene. Na základe podrobných fukčno-priestorových a prevádzkových vzťahov, analýzy zelene a vybavenosti územia študenti vypracujú sadovnícko-architektonický návrh. Dôraz bude kladený na tvorivú prácu, inovatívnosť, technickú správnosť výkresov a detail.
Stručná osnova predmetu:
Predmet nadväzuje na predmety Ateliéry parkovej tvorby a Ateliéry tvorby verejnej zelene. Vyúsťuje do praktickej aplikácie poznatkov z predmetov Teória parkovej tvorby, Parková tvorba, Dendrológia I., II. .
Cieľom predmetu je vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie s ohľadom na špecifiká vyhradenej zelene pri objektoch občianskej vybavenosti, tvorbe a revitalizácie zelene obytných súborov, špeciálnych foriem vyhradenej zelene, zelene nemocníc, liečebných ústavov, cintorínov. Semestrálna práca bude spracovaná v rozsahu projektu pre stavebné povolenie v troch stavebných objektoch: SO1 - Príprava územia a výruby, SO2 - sadovnícke úpravy, SO3 - Prvky drobnej architektúry.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Jellice,G.: Designing the new Landscape. Thames and Hudson Ltd, London, 1997 ISBN 0-500-28033-9, 240s.
Otruba I.: Zahradně architektonická tvorba, Brno MZLU, 2000, 90s. ISBN 80-7157-461-9
Rózová,Z.,Halajová,D.: Parková tvorba, Nitra, SPU,2002, 131s. ISBN 80-8069-103-7
Uffelen, Ch.: Collection: krajinná architektúra. Slovart, Praha, 2010 ISBN 978-7391-219-2
Vidiella A.S.: The Source book of contemporary landscape design, Collins design, ISBN 978-0-06-153791-2, 600s.
Zimmermann, A.: Constructing landscape, materials, techniques, structural components, Birkhause, Germany, 2009 ISBN 978-7643-8600-9, 533s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 161

ABCDEFX
53,4 %22,4 %11,8 %3,1 %8,7 %0,6 %
Vyučujúci : Ing. Mária Bihuňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Denisa Halajová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Attila Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: Ing. Mária Bihuňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: