Sylabus predmetu Z15-0098-B - Biológia viniča hroznorodého (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: Z15-0098-B
Názov predmetu:
Biológia viniča hroznorodého
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: vinárstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom biológie viniča hroznorodého je oboznámiť študentov so systematikou rodu Vitis L., morfológiou, fyziológiou a ekológiou viniča, ich vzájomnými vzťahmi a vplyvmi na pestovanie viniča hroznorodého.

Vzdelávacie výsledky: : Absolvent predmetu využije podrobné znalosti z morfológie, fyziológie a ekológie viniča, ich vzájomných vzťahov a vplyvov na pestovanie viniča hroznorodého.

Stručná osnova predmetu:
Systematika rodu Vitis L., charakteristika druhov, ich význam pre vinohradníctvo a vinárstvo. Morfologická stavba podzemných a nadzemných orgánov viničového kra. Fyziológia viniča hroznorodého, význam fyziologických procesov a ich vplyv na úrodu a kvalitu hrozna. Celoživotný cyklus a ročný vegetačný cyklus viniča, priebeh a význam jednotlivých fenofáz. Ekológia viniča hroznorodého, vplyv abiotických a biotických ekologických faktorov na pestovanie viniča hroznorodého, rajonizácia pestovania, terroir.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BERNÁTH, S. Vinohradníctvo, 2. prepracované vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, 135 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

A
B
C
DE
FX
12,5 %
18,8 %
18,8 %18,8 %
31,1 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: